موعظه تصویری

موعظه : تفکر روحانی برای خدمت در زندگی مسیحی و کلیسا

                  مورخ 18 آگوست 2013

موعظه : موعظه سرکوه مسیح (بخش دوّم)

                  مورخ 5 آگوست 2013

      موعظه : موعظه سرکوه مسیح (بخش اوّل)

                مورخ 28 جولای 2013

موعظه : حضور همیشگی خداوند در فصل های مختلف زندگی ما

                       مورخ 17 فوریه 2013

موعظه : درآغاز (پیدایش) مورخ 24 فوریه 2013

موعظه : ابراهیم، اسحاق و یعقوب مورخ 3 مارچ 2013

موعظه : زندگی یوسف مورخ 17 مارچ 2013

موعظه : موسی و خروج مورخ 24 مارچ 2013

 

Leave a Reply